Create your snippet's HTML, CSS and Javascript in the editor tabs

GoViec Công ty TNHH Minh Việt (0254) 3612 869 support@goviec.com

Intern / Thực Tập Sinh Marketing/CSKH Streamy

The Galleria Metro 6, Level 7, 59 Xa Lo Ha Noi, Thảo Điền, quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 17:07 05/03/2018 Hạn nộp: 17:07 05/04/2018

Intern / Thực Tập Sinh Marketing/CSKH Lưu việc làm

Thông tin tuyển dụng

Số lượng tuyển dụng: 15
Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
Trình độ: Đại học
Ngành nghề: Quảng cáo/marketing,Kinh doanh/ Tiếp thị,Chăm sóc khách hàng
Cấp bậc mong muốn: Tập sự
Giới tính: Không yêu cầu
Loại công việc: Thực tập

Mô tả công việc

Responsibilities:

 • Provides high quality, timely development and on-time input to client solutions for the digital & entertainment industries;

 • Mang đến cho khách hàng dich vụ chất lượng cao, phát triển và cung cấp các giải pháp đầu vào một cách kịp thời và đúng hẹn cho các khách hàng của ngành công nghiệp giải trí và kỹ thuật số;
 • Assignments typically require analytical work and problem solving with strategic orientation;

 • Đặc thù nhiệm vụ được giao đòi hỏi công việc phân tích và giải quyết vấn đề với định hướng chiến lược;
 • Manage fieldwork and data processing;

 • Quản lý công việc nghiên cứu thị trường và xử lý dữ liệu;
 • Analyze and interpret data, write reports, present & presentation;

 • Phân tích và dịch dữ liệu, viết các báo cáo, trình bày và thuyết trình;
 • Under direct supervision, assists with the review and analysis of client requirements or problems;

 • Dưới sự giám sát trực tiếp, hỗ trợ việc xem xét và phân tích các yêu cầu hoặc sự cố của khách hàng;
 • Assist in developing detailed documentation and specifications;

 • Hỗ trợ xây dựng tài liệu và các thông số chi tiết;
 • Under close supervision, performs basic quantitative or qualitative analyses to assist in the identification of client issues and the development of client specific solutions;

 • Dưới sự hỗ trợ của giám sát viên, thực hiện các phân tích định lượng hoặc định tính cơ bản để hỗ trợ xác định các vấn đề của khách hàng và phát triển các giải pháp cụ thể từng khách hàng;
 • Assist in design and structures of presentations that are appropriate to the characteristics or needs of the audience;

 • Hỗ trợ thiết kế và lên cấu trúc bài thuyết trình phù hợp với đặc điểm hoặc nhu cầu của khán giả;
 • Proactively develop a basic knowledge of primary market research methodologies and the pharmaceutical market through the delivery of consulting engagements and participation in formal and informal learning opportunities;

 • Chủ động phát triển kiến ​​thức cơ bản về cách nghiên cứu thị trường sơ bộ và thị trường dược phẩm thông qua việc cung cấp các cam kết tư vấn cũng như tham gia vào các cơ hội học tập chính thức và phi chính thức;

 

Yêu cầu công việc

Capabilities & Skill Sets expected:

Các kĩ năng và năng lực cần có:

 • A ‘will do what it takes to get the job done’ orientation.

 • Kĩ năng định hướng “sẽ làm những gì cần để hoàn thành công việc”.
 • A high degree of individual responsibility and a high degree of interdependence.

 • Ý thực tự làm việc độc lập và làm việc nhóm cao.
 • Ability to develop and deliver high-quality written and verbal communication skills.

 • Có khả năng phát triển kĩ năng giao tiếp bằng văn bản và giao tiếp bằng lời nói tốt.
 • Strong proficiency in MS Office e.g. Excel and Powerpoint; prior experience structuring, developing and delivering high-quality presentations is a must; similarly, excellent command over written and spoken English is a must.

 • Thành thạo MS Office ví dụ: Excel và Powerpoint; ưu tiên có kinh nghiệm về cấu trúc, phát triển và cung cấp các bài thuyết trình chất lượng cao; tương tự, kĩ năng nói và viết Tiếng Anh là bắt buộc.
 • Knowledge of key issues and current developments within the life sciences space, or ability to learn new knowledge quickly.

 • Kiến thức về các vấn đề cốt lõi và sự phát triển hiện tại trong không gian khoa học đời sống hoặc khả năng học hỏi kiến thức mới nhanh chóng;
 • Prior experience in all aspects of project management in a consulting / organizational setting, including managing multiple internal and external stakeholders is advantageous.

 • Có kinh nghiệm về các khía cạnh của quản lý dự án trong một môi trường tư vấn / tổ chức, bao gồm quản lý nhiều bên liên quan là một điểm mạnh.
 • Ability to think creatively, and develop innovative solutions to uncommon problems – Intellectual stimulation makes consulting fun, and we hire people who bring a different point-of-view to the table

 • Có khả năng suy nghĩ sáng tạo, đổi mới và phát triển các giải pháp chưa phổ biến. Phong cách tư vấn vui và kích thích trí tuệ. Chúng tôi mong muốn tuyển người có thể mang đến những cách nhìn khác nhau trong công việc.

For consideration, please submit a cover letter and resume, your current transcript, start and end date preference and writing sample that reflect the research and/or analysis of a particular issue (if any) and send it to anh.dinh@streamy.live Do not contact by phone.

Only shortlisted candidates will be notified.


 

Giới thiệu về công ty

Company Logo

Streamy

The Galleria Metro 6, Level 7, 59 Xa Lo Ha Noi, Thao Dien, D.2, HCMC

Website:
Người liên lạc: Hr Department
Quy mô: 25 - 99
Số điện thoại: 028 71099009

Streamy is a digital marketplace company that is reinventing the way people connect. We work with the biggest venues and event managers in the world to help them transform their business and connect them with users through the next generation digital marketplace. Our Streamy app will be launched

We work together in a high-trust environment to solve the most difficult challenges in our industry. Together, we build the streamy app, the streamy web platform, an extensive distribution network, and a leading insights & analytics powerhouse among other innovative projects. Our culture is at the centre of everything we do.

Mobile is quickly becoming the preferred means to find venues nearby, as it uniquely enables our users to save time and money and focus on more important things like preparing for the events in their area.
Streamy is a digital marketplace company that is reinventing the way people connect. We work with the biggest venues and event managers in the world to help them transform their business and connect them with users through the next generation digital marketplace. Our Streamy app will be launched We work together in a high-trust environment to solve the most difficult ... Xem thêm

Việc làm tương tự


Việc làm cùng công ty